Có 3 kết quả:

thì kỳthời kìthời kỳ

1/3

thì kỳ

phồn thể

Từ điển phổ thông

thời kỳ, giai đoạn, lúc, khi

Một số bài thơ có sử dụng

thời kì

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng thời gian nhất định.

Một số bài thơ có sử dụng

thời kỳ

phồn thể

Từ điển phổ thông

thời kỳ, giai đoạn, lúc, khi

Một số bài thơ có sử dụng