Có 2 kết quả:

thì cơthời cơ

1/2

thì cơ

phồn thể

Từ điển phổ thông

thời cơ, cơ hội, dịp

Một số bài thơ có sử dụng

thời cơ

phồn thể

Từ điển phổ thông

thời cơ, cơ hội, dịp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dịp may đưa tới đúng lúc.

Một số bài thơ có sử dụng