Có 1 kết quả:

thời khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khí hậu của từng mùa.