Có 1 kết quả:

thời biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bảng phân chia giờ giấc làm việc — Cái đồng hồ.