Có 1 kết quả:

thời đàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu chuyện về các việc đang xảy ra — Nói chuyện bàn luận về việc đang xảy ra.