Có 1 kết quả:

vãn thượng

1/1

vãn thượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

vào buổi chiều

Một số bài thơ có sử dụng