Có 1 kết quả:

vãn thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đời sau này, đời gần đây.