Có 1 kết quả:

vãn thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Vãn đạt 晚達.

Một số bài thơ có sử dụng