Có 1 kết quả:

vãn trí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu óc chậm chạp, chậm hiểu.