Có 1 kết quả:

vãn duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc muộn màng, ý nói gặp nhau trong lúc tuổi già.