Có 1 kết quả:

vãn diễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp muộn màng. Chỉ hoa nở muộn.