Có 1 kết quả:

vãn lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường đi muộn màng. Chỉ con đường công danh chậm trễ.