Có 1 kết quả:

vãn bối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạng người sinh sau đẻ muộn. Tiếng tự xưng khi đứng trước người già cả.