Có 1 kết quả:

vãn tống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi đưa đám ma.

Một số bài thơ có sử dụng