Có 1 kết quả:

vãn đạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới đích muộn màng. Chỉ sự thi đậu trễ, hoặc lớn tuổi mới lập được công danh.

Một số bài thơ có sử dụng