Có 1 kết quả:

vãn chước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc uống rượu lúc chiều tối.