Có 1 kết quả:

vãn xan

1/1

vãn xan

phồn thể

Từ điển phổ thông

bữa ăn tối

Một số bài thơ có sử dụng