Có 1 kết quả:

hối manh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm, chẳng nhìn thấy gì.