Có 1 kết quả:

phổ cập

1/1

phổ cập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phổ cập, phổ biến

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới được khắp nơi, chỗ nào cũng tới.