Có 1 kết quả:

phổ biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khắp cả, nơi nào cũng có — Làm lan tràn khắp nơi, chỗ nào cũng có.