Có 1 kết quả:

phổ lỗ sĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nước “Phổ-lỗ-sĩ” 普魯士 ở miền trung châu Âu (Prussia), gọi tắt là nước “Phổ”.