Có 1 kết quả:

cảnh ngưỡng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Yêu mến kính trọng, kính mộ, ngưỡng mộ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu mến kính trọng.

Một số bài thơ có sử dụng