Có 1 kết quả:

quỹ khắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian. Thì giờ. Như: Thời khắc.