Có 1 kết quả:

trí lực

1/1

trí lực

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trí lực, độ thông minh

Một số bài thơ có sử dụng