Có 1 kết quả:

trí huệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hiểu biết sáng suốt.

Một số bài thơ có sử dụng