Có 1 kết quả:

trí lự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều suy nghĩ và sự hiểu biết.

Một số bài thơ có sử dụng