Có 1 kết quả:

trí não

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu óc. Sự hiểu biết.