Có 1 kết quả:

ảm trẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm — Đen tối, mờ ám.