Có 1 kết quả:

vưởng vưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp. Nhiều, thịnh.