Có 1 kết quả:

yết yết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nóng hầm hập. Rất nóng.