Có 1 kết quả:

thử nhiệt

1/1

thử nhiệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiết mùa hè, trời mùa hè