Có 1 kết quả:

noãn hoà

1/1

noãn hoà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trời ấm áp