Có 1 kết quả:

ám chủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ông vua ngu tối.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông vua ngu tối. Ta cũng đọc Ám chúa.