Có 1 kết quả:

ám thương

1/1

ám thương

giản thể

Từ điển phổ thông

nguy hiểm tiềm tàng, nguy hiểm không thấy rõ