Có 1 kết quả:

ám lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh ngấm ngầm.