Có 1 kết quả:

ám trợ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ ngầm.

Một số bài thơ có sử dụng