Có 1 kết quả:

ám hợp

1/1

ám hợp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hợp nhau, hiểu nhau

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tình cờ ăn khớp với nhau, giống nhau.

Một số bài thơ có sử dụng