Có 1 kết quả:

ám khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vũ khí dùng ngầm để hại người.