Có 1 kết quả:

ám bảo

1/1

ám bảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

boongke (quân sự)