Có 1 kết quả:

ám hận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mối oán hận ẩn giấu trong lòng. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Biệt hữu u sầu ám hận sanh, Thử thì vô thanh thắng hữu thanh” 別有幽愁暗恨生, 此時無聲勝有聲 (Tì bà hành 琵琶行) Dường như riêng có một mối u buồn, oán hận (giấu kín trong lòng) phát sinh ra, Lúc này “vô thanh” (không có tiếng đàn) lại hơn là “hữu thanh” (có tiếng đàn).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nỗi giận ngầm trong lòng không để lộ ra.

Một số bài thơ có sử dụng