Có 1 kết quả:

ám chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trỏ ngầm, ý nói ngầm cho người khác biết ý riêng kín đáo của mình.