Có 1 kết quả:

ám sát

1/1

ám sát

giản thể

Từ điển phổ thông

ám sát, giết ngầm