Có 1 kết quả:

ám nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu kín tối tăm, khó thấy.

Một số bài thơ có sử dụng