Có 1 kết quả:

ám tật

1/1

ám tật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tật xấu, thói quen xấu