Có 2 kết quả:

ám tiêuám tiều

1/2

ám tiêu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đá ngầm

ám tiều

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đá ngầm ngoài biển.