Có 1 kết quả:

ám tiếu

1/1

ám tiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cười thầm