Có 1 kết quả:

ám toán

1/1

ám toán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chống lại, phản lại