Có 1 kết quả:

ám tự

1/1

ám tự

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thầm kín, bí mật

Một số bài thơ có sử dụng