Có 1 kết quả:

ám mưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính toán sắp đặt ngầm, cũng như Âm mưu.