Có 1 kết quả:

ám ngữ

1/1

ám ngữ

giản thể

Từ điển phổ thông

ám hiệu, mật khẩu